Budenat® LM D 447

Dezynfekcja
Budenat® LM
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 8

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
 • W kuchni
 • Do podłóg

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Delikatny środek dezynfekujący do materiałów
  Kuchnie, strefy gastronomiczne, domy opieki i starców, strefy fitness i wellness, szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia; wszystkie wodoodporne materiały, powierzchnie i wykładziny podłogowe; dla całej powierzchni mokrej, sanitarnej i basenowej; Leżaki i sprzęt fitness itp. produkt o działaniu drożdżobójczym i bakteriobójczym
Zalety produktu
 • Czyszczenie i dezynfekcja w jednym kroku
 • Do wrażliwych powierzchni
 • Neutralne pH, a zatem kompatybilne materiałowo
 • Bez aldehydów
 • Szczególnie nadaje się do stosowania na szkle akrylowym
 • Na liście VAH i IHO
 • Testowane zgodnie z DIN: EN13697, EN14476
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Codzienna dezynfekcja bakterio- i drożdżakobójcza (VAH): 1,0% - 5 min.
 • Codzienna dezynfekcja bakterio- i drożdżakobójcza (VAH): 1,0% - 5 min.
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
 • 200 l Beczka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend

 • Umweltgefährlich

  GHS09 Umweltgefährlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.