Budenat® Alkasept D 445

Dezynfekcja
Budenat® Alkasept
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 13

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
 • W kuchni
 • Do podłóg

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysokoalkaliczny preparat do dezynfekcji
  Przemysł spożywczy; wszystkie powierzchnie i podłogi odporne na działanie zasad w obiektach użyteczności publicznej i służbie zdrowia. Produkt o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym i sporobójczym (Clostridium difficile)
Zalety produktu
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Ręczne czyszczenie i dezynfekcja nawierzchni: 400 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Ręczne czyszczenie i dezynfekcja nawierzchni: 100 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Mycie i dezynfekcja podłóg metodą mycia na mokro: 400 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Mycie i dezynfekcja podłóg metodą mycia na mokro: 100 mililitrów / 10 litr Wasser

Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich

 • Umweltgefährlich

  GHS09 Umweltgefährlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.