Budenat® Alkasept D 445

Dezynfekcja
Budenat® Alkasept
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 13

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
 • W kuchni
 • Do podłóg

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysokoalkaliczny preparat do dezynfekcji
  Branża spożywcza; wszystkie powierzchnie i podłogi odporne na zasady w budynkach użyteczności publicznej i służbie zdrowia. Produkt o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym oraz sporobójczym (Clostridium difficile)
Zalety produktu
 • Jednocześnie czyści i dezynfekuje
 • Silne właściwości rozpuszczające olej i tłuszcz
 • Na liście VAH i IHO
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Codzienna dezynfekcja bakterio- i drożdżakobójcza (VAH): 2,0% - 15 min. Aktywność bakteriobójcza: 2,5% - 5 min. Aktywność grzybobójcza: 4,0% - 15 min. Clostridium difficile: 5,0% - 60 min. (po wstępnym czyszczeniu powierzchni) Aktywność wirusobójcza: 5,0% - 60 min
 • Codzienna dezynfekcja bakterio- i drożdżakobójcza (VAH): 2,0% - 15 min. Aktywność bakteriobójcza: 2,5% - 5 min. Aktywność grzybobójcza: 4,0% - 15 min. Clostridium difficile: 5,0% - 60 min. (po wstępnym czyszczeniu powierzchni) Aktywność wirusobójcza: 5,0% - 60 min
 • Codzienna dezynfekcja bakterio- i drożdżakobójcza (VAH): 2,0% - 15 min. Aktywność bakteriobójcza: 2,5% - 5 min. Aktywność grzybobójcza: 4,0% - 15 min. Clostridium difficile: 5,0% - 60 min. (po wstępnym czyszczeniu powierzchni) Aktywność wirusobójcza: 5,0% - 60 min
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich

 • Umweltgefährlich

  GHS09 Umweltgefährlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Chcesz otrzymać więcej informacji?