Indumaster® Intensive
Przemysł

Indumaster® Intensive

IR 44
Środek czyszczący do zastosowań przemysłowych, niezawierający fosforanów

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia organiczne / nieorganiczne (tłuszcz, olej, białko, skrobia itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Klinkier i terakota
 • Nawierzchnia asfaltowa
 • Powłoki ochronne PVC
 • Okładziny z żywicy syntetycznej nakładanej szpachlą
 • Jastrych cementowo-betonowy
 • Winyl kwarcowy
 • Płytki ceramiczne
 • Piekarniki, grille i piece konwekcyjne
 • Jastrych magnezytowy
 • Stal nierdzewna
 • Beton płukany

Informacje o produkcie

 • Intensywna zdolność rozpuszczania brudu
 • Rozpuszcza ciężkie plamy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz tłuszcze
 • Spełnia wymagania koncepcji HACCP
 • Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych

Zakres zastosowania

 • Obszar spożywczy, warsztatowy i przemysłowy
 • do wszystkich podłóg i powierzchni odpornych na działanie zasad

Zastosowanie i dozowanie

 • W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
 • Przed użyciem sprawdzić powierzchnię pod kątem zgodności kolorystycznej i materiałowej.
 • 200 - 500 mililitrów / 10 litr Woda

 • 1:5 - 1:10 z wodą

 • 500 - 1000 mililitrów / 10 litr Woda

 • 100 mililitrów / 10 litr Woda

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
 • W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

92 %

Zawartość fosforu

0 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

100 %

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • IR44-0200RA: 1 x 200 l Beczka
 • IR44-0010RA: 1 x 10 l kanister

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

Informacje o zagrożeniu
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku