Buz® Dish Fix
Kuchnia/Higiena żywności

Buz® Dish Fix

G 530
Płyn ręcznego zmywania naczyń i neutralny środek czyszczący

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia organiczne / nieorganiczne (tłuszcz, olej, białko, skrobia itp.)
 • Normalne zabrudzenia (kurz, plamy po napojach, zabrudzenia po owadach itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Płytki ceramiczne
 • Linoleum na stół
 • Stal nierdzewna
 • Tworzywa sztuczne
 • Zastawa stołowa, naczynia szklane i sztućce | ręcznie
 • Laminat Resopal

Informacje o produkcie

 • Dobra zdolność rozpuszczania tłuszczu
 • Wysoka aktywność piany
 • Schnie szybko i bez smug bez zasychania
 • Delikatny dla materiałów
 • Delikatny dla skóry
 • Przetestowany klinicznie o przyjemnym zapachu
 • Certyfikat halal zgodnie z © HALAL CONTROL

Zakres zastosowania

 • do użytku w sektorze spożywczym
 • wodoodporne powierzchnie i materiały
 • naczynia, szklanki, sztućce

Zastosowanie i dozowanie

 • Po prostu wlać 1-2 porcje do zlewu, jeśli efekt rozpuszczania tłuszczu zniknie, dodać odpowiednio więcej.
 • 20 - 40 mililitrów / 10 litr Woda

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

99.9 %

Zawartość fosforu

0 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

100 %

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G530-0001RA: 12 x 1 l butelka
 • G530-0010RA: 1 x 10 l kanister

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

Informacje o zagrożeniu
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Halal
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku