Bistro G 435

Przemysł spożywczy
Czyszczenie intensywne
Bistro
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 13

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do intensywnego czyszczenia kuchni
  Gastronomie i duże kuchnie; Przemysł spożywczy; powierzchnie odporne na zasady, takie jak np. stal nierdzewna, szkło, płytki, plastik, porcelana; czyści podłogi, powierzchnie robocze, ściany, kuchenki i urządzenia kuchenne, okapy, patelnie, garnki i naczynia
Zalety produktu
 • Doskonałe usuwanie białka, oleju i tłustych zabrudzeń
 • Bezzapachowy
 • Stabilna struktura pianki, odpowiednia do stosowania w generatorze piany (armatce)
 • Szybkie odłączanie zgodnie z ÖNORM B 5105
 • Wymienione na liście RK
 • Wymienione na liście RE
 • Certyfikat halal zgodnie z © HALAL CONTROL
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Zastosowanie z urządzeniami do czyszczenia pod wysokim lub niskim ciśnieniem: 1:5 - 1:10 z wodą

 • Czyszczenie podłóg metodą mycia na mokro: 20 - 100 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Ręczne czyszczenie nawierzchni: 20 - 100 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Zastosowanie za pomocą generatora piany (armatki): 1:5 - 1:10 z wodą

Pojemność
 • 1 l butelka
 • 5 l kanister
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.