Metapol
Kuchnia/Higiena żywności

Metapol

G 505
Gotowa do użycia politura do metali

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Utlenienie i przywarte zabrudzenia (korozja, osady itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Miedź
 • Aluminium | Wnętrze
 • Zastawa stołowa, naczynia szklane i sztućce | ręcznie
 • Chrom
 • Mosiądz
 • Emalia
 • Stal nierdzewna
 • Płyty grzejne ceramiczne

Informacje o produkcie

 • Intensywna, głęboko działająca siła myjąca
 • Delikatny dla materiałów
 • Delikatny dla skóry
 • Tworzy efekt sperlania na obrabianej powierzchni
 • Przyjemny zapach

Zakres zastosowania

 • do użytku w sektorze spożywczym
 • mocno zabrudzone i zmatowione powierzchnie i materiały, takie jak np. mosiądz, aluminium, brąz i miedź
 • może być stosowany na chromie, anodyzowanym aluminium, stali nierdzewnej, szkle, ceramice i płytach ceramicznych do gotowania

Zastosowanie i dozowanie

 • Wstrząsnąć przed użyciem.
 • Wyczyść powierzchnię, spłukać czystą wodą i wypolerować na wysoki połysk odpowiednią ściereczką myjącą na sucho.
 • bez rozcieńczania

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Stosować tylko na zimnych powierzchniach.
 • Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

98.5 %

Zawartość fosforu

4.9 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

nie zawierają surowców na bazie oleju palmowego

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G505-0200DE: 1 x 200 l Beczka
 • G505-0600RA: 12 x 600 ml butelka

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

Informacje o zagrożeniu
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku