Metapol G 505

Przemysł spożywczy
Czyszczenie bieżące
Metapol
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 9.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowa do użycia politura do metali
  Do użytku w sektorze spożywczym; mocno zabrudzone i zmatowione powierzchnie i materiały, takie jak np. mosiądz, aluminium, brąz i miedź; może być stosowany na chromie, anodyzowanym aluminium, stali nierdzewnej, szkle, ceramice i płytach ceramicznych do gotowania
Zalety produktu
 • Intensywna, głęboko działająca siła myjąca
 • Delikatny dla materiałów
 • Delikatny dla skóry
 • Tworzy efekt sperlania na obrabianej powierzchni
 • Przyjemny zapach
Inne przydatne informacje
 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Umweltinformationen
 • Dalsze praktyczne wskazówki można znaleźć w portalu serwisowym.
Dozowanie
 • Czyszczenie nawierzchni: bez rozcieńczania

Pojemność
 • 200 l Beczka
 • 600 ml butelka
Einstufung gemäß CLP
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.