Buz® Flow G 577

Specjalne
Czyszczenie gruntowne
Buz® Flow
Aplikacja
 • Specjalne
 • pH 14

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do czyszczenia rur
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Płynny środek do czyszczenia i udrażniania rur
  Odpływy, rury, syfony w umywalkach, natryski
Zalety produktu
 • Usuwa zatory w odpływach i rurach
 • Skutecznie rozpuszcza zbitki mydła, tłuszczu, włosów oraz resztek jedzenia
 • Wysoce aktywny, środek do czyszczenia rur o samorzutnym działaniu
 • Zwiększone działanie dzięki lekko lepkiej konsystencji
 • Regularne stosowanie zapobiega zatykaniu się rur
 • Usuwa nieprzyjemne zapachy
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 1 l butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Chcesz otrzymać więcej informacji?