Buz® Metasoft
Kuchnia/Higiena żywności

Buz® Metasoft

G 507
Gotowy do użycia środek do czyszczenia stali nierdzewnej

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia mineralne (kamień wapienny, pozostałości cementu, kamień moczowy itp.)
 • Utlenienie i przywarte zabrudzenia (korozja, osady itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Płytki ceramiczne
 • Stal nierdzewna
 • Płyty grzejne ceramiczne

Informacje o produkcie

 • Usuwa nalot z powierzchni i urządzeń ze stali nierdzewnej
 • Tworzy efekt sperlania
 • Usuwa również uporczywy zaschnięty brud
 • Doskonała zdolność rozpuszczania wapna nawet przy silnym zabrudzeniu
 • Certyfikat halal zgodnie z © HALAL CONTROL

Zakres zastosowania

 • do użytku w sektorze spożywczym
 • powierzchnie kwasoodporne
 • Stal nierdzewna, płyty ceramiczne do gotowania
 • Płytki ceramiczne i powierzchnie porcelanowe

Zastosowanie i dozowanie

 • Nanieść w czystej postaci na wilgotną ściereczkę do czyszczenia lub gąbkę, wyczyścić powierzchnię i spłukać zimną wodą.
 • bez rozcieńczania

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Nie stosować na materiały wrażliwe na kwasy, aluminium, powierzchnie malowane, szkło akrylowe (PMMA) i kamienie naturalne związane wapnem, takie jak marmur czy trawertyn.
 • Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

99.7 %

Zawartość fosforu

0 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

nie zawierają surowców na bazie oleju palmowego

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G507-0200DE: 1 x 200 l Beczka
 • G507-0600RA: 12 x 600 ml butelka

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

Informacje o zagrożeniu
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • EUH208: Zawiera Metylochloroizotiazolinon i 2-Metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Halal
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku