Buz® Metasoft G 507

Przemysł spożywczy
Czyszczenie bieżące
Buz® Metasoft
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 3

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia środek do czyszczenia stali nierdzewnej
  Do zastosowania w obszarze przechowywania żywności; powierzchnie odporne na działanie kwasów; stal nierdzewna, pola płyty ceramicznej; płytki ceramiczne i powierzchnie porcelanowe
Zalety produktu
 • Usuwa nalot z powierzchni i urządzeń ze stali szlachetnej
 • Zapewnia efekt sperlania
 • Usuwa mocno przyschnięte resztki brudu
 • Wyjątkowa zdolność odkamieniania również przy silnych zabrudzeniach
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 200 l Beczka
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?