Buz® Polish G 508

Przemysł spożywczy
Czyszczenie bieżące
Buz® Polish
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 9

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowe do użycia gęste mleczko do szorowania
  Pomieszczenia przechowywania żywności; metal, ceramika, płytki
Zalety produktu
 • Usuwa bez problemu przywarte resztki jedzenia
 • Usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni i materiałów
 • Lekka nuta zapachowa
 • Silne działanie myjące
 • Dobrze tolerowany przez skórę
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?