Buz® Mark Ex G 559

Nawierzchnie
Buz® Mark Ex
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 9.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni i tworzyw sztucznych
  Do materiałów i powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników, takich jak np. tworzywa sztuczne, stoły, klawiatury, drzwi, tablice itp.; z łatwością usuwa zanieczyszczenia z ołówka, atramentu, flamastra, markera, długopisów i tuszu do stempli oraz pozostałości etykiet
Informacje o produkcie
 • Intensywna wydajność mycia
 • Bardzo silne działanie rozpuszczające zabrudzenia nierozcieńczalne w wodzie
 • Wysoka kompatybilność materiałowa dzięki umiarkowanej wartości pH
 • Stosowanie punktowe
 • Przyjemny zapach
Obszar pobierania
 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Umweltinformationen
 • Dalsze praktyczne wskazówki można znaleźć w portalu serwisowym.
Dozowanie
 • Zastosowanie w procesie czyszczenia natryskowego: bez rozcieńczania

Jednostki sprzedaży
 • 5 l kanister
 • 600 ml butelka
Klasyfikacja według CLP
Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


Informacje o zagrożeniu
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.