Buz® Mark Ex G 559

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Buz® Mark Ex
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 9.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni i tworzyw sztucznych
  Do materiałów i powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników, np. tworzyw sztucznych, stołów, klawiatur, drzwi, tablic; bez problemu usuwa zanieczyszczenia po ołówkach, atramencie, flamastrach, markerach, długopisach i pieczątkach oraz pozostałości po etykietach
Zalety produktu
 • Intensywna moc czyszczenia
 • Bardzo duża siła rozpuszczania zabrudzeń nierozcieńczalnych w wodzie
 • Wysoka tolerancja materiałowa dzięki neutralnej wartości pH
 • Do czyszczenia punktowego
 • Przyjemny zapach
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 5 l kanister
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Chcesz otrzymać więcej informacji?