Buz® Point G 502

Specjalne
Czyszczenie gruntowne
Buz® Point
Aplikacja
 • Specjalne
Inne zastosowania
 • Do dywanów
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych
  Do odplamiania odpornych na działanie rozpuszczalników, trwałych na wybarwienia powierzchni, dywanów i mebli tapicerowanych
Zalety produktu
 • Usuwa nierozcieńczalne w wodzie zabrudzenia, np. gumę do żucia, kleje, lakiery, smoła i bitum, pasta do butów, tusz do kopiarek i pieczątek, atrament, wosk, oleje i tłuszcze
 • Łatwo usuwa ślady po etykiecie
 • Bardzo dobre działanie czyszczące
 • Nie pozostawia śladów
 • Moc wywabiania plam oparta na surowcach naturalnych
 • Wydajny w użyciu
 • Przyjemny zapach
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 200 ml Puszka sprayu
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich

 • Umweltgefährlich

  GHS09 Umweltgefährlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P410: Chronić przed światłem słonecznym.
 • P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Chcesz otrzymać więcej informacji?