Optiflor® Ex G 477

Specjalne
Czyszczenie gruntowne
Optiflor® Ex
Aplikacja
 • Specjalne
 • pH 7

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do dywanów
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do gruntownego mycia dywanów, czyszczenie ekstrakcyjne
  Odporne na działanie wody posadzki tekstylne z trwałym wybarwieniem i meble tapicerowane z naturalnego włosia oraz tkanin syntetycznych
Zalety produktu
 • Środek do czyszczenia ekstrakcyjnego
 • Rozpuszcza brud, chroniąc tkaninę i wnikając głęboko we włókna
 • Zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu
 • Niskopieniący
 • Neutralne pH
 • Nie zawiera wybielaczy optycznych
 • Wydajny w użyciu
 • Przyjemny zapach
 • Odpowiedni do czyszczenia bonetem bawełnianym
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 100 - 500 ml / 10 l wody
 • 1:6 z wodą
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.