Buz® Defoam G 478

Specjalne
Buz® Defoam Powiększenie
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Specjalne
 • pH 7

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Neutralizator piany do zastosowania w maszynach
  Do zbiorników na brudną wodę w odsysaczach wody, automatach myjących i maszynach ekstrakcyjnych; do wszystkich typów urządzeń
Zalety produktu
 • Likwidacja piany i zapobieganie jej tworzeniu
 • Pozwala pianie na spontaniczne opadanie i zapobiega pienieniu
 • Działa szybko
 • Wydajny
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?