O Tens G 500

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
O Tens
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 10

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Kamionka szlachetna
 • Do dywanów
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Uniwersalny, alkaliczny środek czyszczący na bazie cytrynianu, niezawierający środków powierzchniowo czynnych
  Do powierzchni odpornych na wilgoć i trwałych pod względem koloru; płytki z kamionki szlachetnej; mycie ścian i sufitów; meble tapicerowane i posadzki tekstylne; nadaje się również do szkła akrylowego
Zalety produktu
 • Uniwersalny środek myjący na bazie cytrynianu
 • Duża wydajność mycia
 • Brak resztek tenzydów
 • Wyraźnie zmniejsza ponowne zabrudzenie kamionki szlachetnej, wykładzin tekstylnych oraz powierzchni
 • Bezbarwny
 • Spontaniczne działanie czyszczące
 • Nadaje się do stosowania z automatami czyszczącymi
 • Bezzapachowy
 • Razem ze środkiem O Tens Azide G 501 tworzy doskonały system do czyszczenia gresu
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 ml / 600 ml wody
 • 200 - 1000 ml / 10 l wody
 • 100 - 1000 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • 100 - 200 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?