O Tens Azid G 501

Specjalne
Czyszczenie bieżące
O Tens Azid
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Specjalne
 • pH 2.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Kamionka szlachetna
 • Do obszaru sanitarnego
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek na bazie kwasów do czyszczenia gresu, niezawierający środków powierzchniowo czynnych
  Do czyszczenia np. mikroporowate, mikroszorstkie i odporne na działanie kwasów posadzki podłogowe, powierzchnie i materiały, np. płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe
Zalety produktu
 • Usuwanie zabrudzeń wapiennych bez pozostawiania śladów
 • Idealny do czyszczenia ze ściereczkami z mikrofazy
 • Niskopieniący
 • O neutralnym zapachu
 • Zmniejsza potencjalne ponowne zabrudzenie
 • Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących
 • Razem ze środkiem O Tens G 500 tworzy doskonały system do czyszczenia gresu
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?