Erol® G 490

Specjalne
Czyszczenie intensywne
Erol®
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Specjalne
 • pH 13.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Kamionka szlachetna
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Intensywny zasadowy środek do mycia gresu
  Do czyszczenia np. mikroporowate, drobnoziarniste i odporne na działanie zasad powierzchnie, płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe
Zalety produktu
 • Zdolność spontanicznego rozpuszczania brudu, działanie myjące z wnikaniem głęboko w pory
 • Możliwość zastosowania w systemie z Erolcid® G 491
 • Na liście RK
 • Doskonałe właściwości zwilżające
 • Niskopieniący
 • Odpowiedni do stosowania w automatach myjących
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
 • 500 - 3000 ml / 10 l wody
 • 100 - 200 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 5 l kanister
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.