Drizzle® Blue SP 20

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Drizzle® Blue
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 8

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia uniwersalny środek do mycia natryskowego z blokerem zapachów
  Powierzchnie wodoodporne, np. tworzywa sztuczne, powierzchnie szklane i lustrzane, lakierowane; powierzchnie o wysokim połysku; powierzchnie ceramiczne i akrylowe; nadaje się do szkła akrylowego (PMMA)
Zalety produktu
 • Świeży zapach z aktywnym blokerem
 • Uniwersalny środek do mycia natryskowego
 • Spryskać, zetrzeć i gotowe
 • Doskonała zdolność rozpuszczania brudu
 • Wysoka tolerancja materiałowa
 • Pozostawia połysk bez smug
 • Bardzo ekonomiczny dzięki niskiemu zużyciu
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 10 l kanister
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?