Vario Clean Trendy T 560

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Vario Clean Trendy
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 6.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do podłóg
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Neutralny środek myjący i chroniący do tworzywa sztucznego
  Do wodoodpornych powierzchni i materiałów, np. drzwi Resopal, ram okiennych, grzejników, powierzchni z tworzywa sztucznego i szkła, podłóg kamiennych i z płytek; specjalnie do wrażliwych materiałów, takich jak, np. tablice szkolne i aluminium; Nadaje się do szkła akrylowego i pleksiglasu
Zalety produktu
 • Środek myjący i chroniący do tworzywa sztucznego
 • Znikome ponowne zabrudzenie dzięki efektowi easy to clean (ułatwia czyszczenie)
 • Dobra dyspersyjność
 • Czyści szybko i bardzo skutecznie
 • Delikatny dla materiałów
 • Pozostawia połysk bez smug bez konieczności dosuszania
 • Higieniczny, świeży, atrakcyjny zapach
 • Nadaje się do stosowania w myjkach wysokociśnieniowych
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 50 ml / 600 ml wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?