Buz® Grillmaster G 575

Przemysł spożywczy
Czyszczenie intensywne
Buz® Grillmaster
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 14

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysokoalkaliczny środek do czyszczenia piecyków i grilla
  Gastronomie i duże kuchnie; piekarniki, grille i piece konwekcyjne odporne na działanie zasad
Zalety produktu
 • Samoczynnie działający środek do czyszczenia grilla
 • O dużej sile emulgowania tłuszczu
 • Spontaniczna siła rozpuszczania przypalonego zabrudzenia
 • Bezzapachowy
 • Rozpuszcza silne osady tłuszczowe, olejowe i białkowe, a także pozostałości po grillowaniu, pieczeniu i smażeniu
 • Certyfikat halal zgodnie z © HALAL CONTROL
 • Deklaracja zgodności dla sektora spożywczego
 • Nadaje się do stosowania w wytwornicach piany
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Ręczne czyszczenie nawierzchni: 250 - 1000 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Zastosowanie za pomocą generatora piany (armatki): 1:3 - 1:5 z wodą

Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.