Buz® Grillmaster G 575

Przemysł spożywczy
Czyszczenie intensywne
Buz® Grillmaster
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 14

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysokoalkaliczny środek do czyszczenia piecyków i grilla
  Gastronomia, duże kuchnie; odporne na działanie zasad piekarniki, ruszty i konwektomaty
Zalety produktu
 • Rozpuszcza przyschnięte resztki tłuszczu, oleju i białka oraz ślady po grillowaniu, pieczeniu i smażeniu
 • Duża zdolność emulgacji tłuszczu
 • Zdolność spontanicznego rozpuszczania przywartych zabrudzeń
 • Nie zawiera substancji zapachowych
 • Środek do czyszczenia grilla o samorzutnym działaniu
 • Świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym
 • Nadaje się do stosowania w wytwornicach piany
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 250 - 1000 ml / 10 l wody
 • od 1:3 do 1:5 z wodą
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Chcesz otrzymać więcej informacji?