Buz® Grillmaster
Kuchnia/Higiena żywności

Buz® Grillmaster

G 575
Wysokoalkaliczny środek do czyszczenia piecyków i grilla

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia organiczne / nieorganiczne (tłuszcz, olej, białko, skrobia itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Piekarniki, grille i piece konwekcyjne

Informacje o produkcie

 • Samoczynnie działający środek do czyszczenia grilla
 • O dużej sile emulgowania tłuszczu
 • Spontaniczna siła rozpuszczania przypalonego zabrudzenia
 • Bezzapachowy
 • Rozpuszcza silne osady tłuszczowe, olejowe i białkowe, a także pozostałości po grillowaniu, pieczeniu i smażeniu
 • Certyfikat halal zgodnie z © HALAL CONTROL
 • Spełnia wymagania koncepcji HACCP
 • Nadaje się do stosowania w wytwornicach piany

Zakres zastosowania

 • gastronomie i duże kuchnie
 • piekarniki, grille i piece konwekcyjne odporne na działanie zasad

Zastosowanie i dozowanie

 • W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
 • Nanieść na powierzchnię, odczekać aż zacznie działać i wyczyścić powierzchnię odpowiednią ściereczką myjącą.
 • 250 - 1000 mililitrów / 10 litr Woda

 • 1:3 - 1:5 z wodą

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Stosować tylko na zimnych powierzchniach.
 • Wyłączyć źródła ciepła (płyty grzewcze, płyty grillowe, piekarnik) przed obróbką.
 • Nie nadaje się do materiałów wrażliwych na zasady, takich jak np. aluminium lub metale kolorowe.
 • Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

100 %

Zawartość fosforu

1.3 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

35 %

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G575-0010RA: 1 x 10 l kanister
 • G575-0001RA: 12 x 1 l butelka

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Halal
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku