Buz® Contracalc
Sanitariaty

Buz® Contracalc

G 461
Bezbarwny podstawowy środek czyszczący i odkamieniający

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia mineralne (kamień wapienny, pozostałości cementu, kamień moczowy itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Chrom
 • Kamień betonowy i lastryko | nie wapienne
 • Porcelana sanitarna
 • Płytki bezpieczeństwa
 • Płytki z kamionki szlachetnej
 • Klinkier i terakota
 • Płytki ceramiczne
 • Piekarniki, grille i piece konwekcyjne
 • Stal nierdzewna

Informacje o produkcie

 • Do usuwania uporczywych zabrudzeń z wapna, rdzy, kamienia kotłowego, osadów z moczu i mydła, resztek cementu i zapraw oraz jako odkamieniacz urządzeń
 • Bezzapachowy
 • Silne działanie myjące
 • Wymienione na liście RK
 • Wymienione na liście RE
 • Certyfikat halal zgodnie z © HALAL CONTROL
 • Spełnia wymagania koncepcji HACCP
 • Nadaje się do użycia z generatorem piany (armatka): zapobiega niepożądanemu tworzeniu się aerozolu w sektorze spożywczym
 • Nadaje się do stosowania w myjce wysokociśnieniowej i maszynie jednotarczowej

Zakres zastosowania

 • do stosowania w basenach, pomieszczeniach sanitarnych i mokrych oraz w kuchni
 • na wszystkich materiałach i powierzchniach odpornych na działanie kwasów i wody

Zastosowanie i dozowanie

 • W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
 • Powierzchnie należy koniecznie wstępnie zwilżyć i spłukać czystą wodą!
 • Jeśli w zbiorniku brudnej wody występuje silne pienienie, można użyć środka Buz® Defoam G 478.
 • 200 - 500 mililitrów / 10 litr Woda

 • 1:5 - 1:10 z wodą

 • 50 mililitrów / 10 litr Woda

 • 50 mililitrów / 10 litr Woda

 • 200 - 1000 mililitrów / 10 litr Woda

 • 250 mililitrów / 1 litr Woda

 • 1:5 - 1:10 z wodą

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Zwilżyć wstępnie spoiny! Stosować tylko na materiałach kwasoodpornych.
 • Nie stosować na wapienne kamienie naturalne, takie jak marmur, łupek wapienny Solnhofener, trawertyn, wapień muszlowy.
 • Nie należy stosować na aluminium, powierzchniach malowanych i szkle akrylowym.
 • Nie stosować na chromowanych i uszkodzonych powierzchniach.
 • Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
 • Przed użyciem na tworzywach sztucznych i armaturze należy koniecznie przestrzegać instrukcji producenta.
 • Nie stosować i nie mieszać ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlor.
 • W przypadku odkamieniania nie wolno podgrzewać produktu i należy przestrzegać wskazówek producenta urządzenia.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

99.9 %

Zawartość fosforu

69.9 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

100 %

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G461-0001RA: 12 x 1 l butelka
 • G461-0010RA: 1 x 10 l kanister

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Halal
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku