Buz® Contracalc G 461

Sanitariaty
Czyszczenie gruntowne
Buz® Contracalc
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 0.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • W kuchni
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Płynny, bezbarwny odkamieniacz oraz środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu fosforowego
  Wszelkie sanitariaty, pływalnie i pomieszczenia przechowywania żywności; odkamieniacz; czyszczenie pływalni; usuwanie pozostałości cementu; wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie
Zalety produktu
 • Usuwa kamień, rdzę i kamień kotłowy
 • Bez substancji zapachowych
 • Spontaniczne działanie myjące
 • Na liście RK
 • Na liście RE
 • Odpowiedni do stosowania z pianownicą: zapobiega powstawaniu niepożądanych aerozoli w obszarze przetwarzania i przechowywania produktów spożywczych
 • Odpowiedni do stosowania w myjkach wysokociśnieniowych i maszynach jednotarczowych
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
 • 200 - 1000 ml / 10 l wody
 • 200 - 500 ml / 10 l wody
 • 50 ml / 10 l wody
 • 50 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H290: Może powodować korozję metali.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Chcesz otrzymać więcej informacji?