Bucazid® S G 467

Sanitariaty
Czyszczenie bieżące
Bucazid® S
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 0.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do codziennego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego, z blokerem nieprzyjemnych zapachów
  Wszystkie materiały odporne na działanie kwasów; wszelkie sanitariaty i pomieszczenia mokre; np. płytki, umywalki, muszle WC; porcelana sanitarna, powierzchnie z chromu i stali nierdzewnej, płytki ścienne oraz podłogowe
Zalety produktu
 • Usuwa kamień, resztki zabrudzeń i mydła
 • Silne działanie myjące
 • Świeży zapach z aktywnym neutralizatorem
 • Schnie nie pozostawiając smug
 • Odpowiedni do stosowania z maszyną jednotarczową
 • Produkt ujęty na liście RK
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 200 - 1000 ml / 10 l wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 50 ml / 600 ml wody
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H290: Może powodować korozję metali.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?