Bucazid® S G 467

Sanitariaty
Bucazid® S
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 0.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do codziennego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego, z blokerem nieprzyjemnych zapachów
  Porcelana sanitarna, powierzchnie chromowane i ze stali nierdzewnej, płytki ścienne i podłogowe
Informacje o produkcie
 • Łatwo rozpuszcza kamień, brud i pozostałości mydła
 • Silne działanie myjące
 • Dezodoryzujący świeży zapach z aktywnym blokerem zapachów
 • Schnie szybko i bez smug
 • Wymienione na liście RK
 • Do zastosowania z maszyną jednotarczową
Obszar pobierania
 • Instrukcje postępowania
 • Karty metod
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Umweltinformationen
 • Dalsze praktyczne wskazówki można znaleźć w portalu serwisowym.
Dozowanie
 • Czyszczenie WC: bez rozcieńczania

 • Czyszczenie podłóg metodą mycia na mokro: 20 - 50 mililitrów / 10 litr Woda

 • Ręczne czyszczenie nawierzchni: 20 - 50 mililitrów / 10 litr Woda

 • Zastosowanie w procesie czyszczenia pianą natryskową: 50 mililitrów / 600 mililitrów Woda

 • Intensywne czyszczenie maszyną jedno- lub wielotarczową: 200 - 1000 mililitrów / 10 litr Woda

Jednostki sprzedaży
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
 • 200 l Beczka
Klasyfikacja według CLP
Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.