WC Cleaner
Sanitariaty

WC Cleaner

G 465
Lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów i WC, na bazie kwasu solnego

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia mineralne (kamień wapienny, pozostałości cementu, kamień moczowy itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Porcelana sanitarna

Informacje o produkcie

 • Na ekstremalne zabrudzenia
 • Rozpuszcza silne przyschnięte resztki z kamienia wapiennego, urynowego, rdzy i kamienia kotłowego
 • Gęsta konsystencja zapewnia dobrą przyczepność do pionowych powierzchni

Zakres zastosowania

 • wszystkie miski ustępowe i pisuary odporne na kwas solny

Zastosowanie i dozowanie

 • W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
 • Stosować tylko na materiałach kwasoodpornych.
 • Nie stosować na uszkodzone powierzchnie oraz kamień wapienny, emalię, aluminium, chrom, stal nierdzewną, cynk.
 • bez rozcieńczania

 • 20 - 50 mililitrów / 10 litr Woda

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Nie stosować i nie mieszać ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlor.
 • Nie stosować na materiały wrażliwe na kwasy, aluminium, powierzchnie malowane, szkło akrylowe (PMMA) i kamienie naturalne związane wapnem, takie jak marmur czy trawertyn.
 • Przed użyciem na tworzywach sztucznych i armaturze należy koniecznie przestrzegać instrukcji producenta.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

99.6 %

Zawartość fosforu

17.6 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

100 %

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G465-0001RA: 12 x 1 l butelka
 • G465-0010RA: 1 x 10 l kanister

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku