Budenat® Rapid D 444

Dezynfekcja
Budenat® Rapid
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 7

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
 • W kuchni

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji
  Branża spożywcza; kuchnie; służba zdrowia; etc.; wszystkie powierzchnie i materiały odporne na działanie alkoholu
Zalety produktu
 • Nie pozostawia śladów
 • Wykluczone tworzenie się powłoki po zastosowaniu
 • Brak konieczności ścierania lub spłukiwania powierzchni po aplikacji
 • Szybkie działanie, środek bezzapachowy
 • Na liście VAH i IHO
 • Gotowy do użycia
Inne przydatne informacje
Dozowanie
Pojemność
 • 1 l butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H226: Łatwopalna ciecz i pary.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P260: Nie wdychać Para cieczy.
 • P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.