Budenat® Rapid D 444

Dezynfekcja
Budenat® Rapid
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 9

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
 • W kuchni

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji
  Przemysł spożywczy, kuchnie, służba zdrowia itp.; wszystkie powierzchnie i materiały odporne na alkohol
Zalety produktu
 • Nie pozostawia śladów, dlatego wykluczone jest tworzenie się osadów po zastosowaniu
 • Nie wymaga wycierania ani spłukiwania powierzchni
 • Gotowy do użycia
 • Bez zapachu
 • Na liście VAH i IHO
 • Testowane zgodnie z DIN: EN 13697, EN 14348, EN 14476
Inne przydatne informacje
 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Umweltinformationen
 • Stowarzyszenie Higieny Stosowanej (Verbund für Angewandte Hygiene e. V. – VAH)
 • Dalsze praktyczne wskazówki można znaleźć w portalu serwisowym.
Dozowanie
 • Ręczna dezynfekcja powierzchni: bez rozcieńczania

Pojemność
 • 1 l butelka
Einstufung gemäß CLP
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H226: Łatwopalna ciecz i pary.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P260: Nie wdychać Para cieczy.
 • P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.