Budenat® Intense D 443

Dezynfekcja
Budenat® Intense
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 10

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
 • W kuchni
 • Do podłóg

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysoce wydajny środek czyszczący do dezynfekcji
  Domy spokojnej starości, szkoły, przedszkola, szpitale, kuchnie i pomieszczenia żywieniowe itp.; wodoodporne wykładziny nawierzchniowe i podłogowe w całym obszarze mokrym, sanitarnym i basenowym. Dezynfekujące mycie powierzchni takich jak stoły, blaty robocze, ściany itp. – również w kontakcie z żywnością, w obiektach użyteczności publicznej oraz w służbie zdrowia. Produkt o działaniu drożdżobójczym, bakteriobójczym i ograniczonym wirusobójczym przeciwko BVDV i Vaccinia oraz o działaniu przeciwko patogenom gruźlicy w czystych warunkach
Zalety produktu
 • Czyszczenie i dezynfekcja w jednym kroku
 • Niskie dozowanie
 • Krótkie czasy działania
 • Nawet przy silnym zanieczyszczeniu organicznym
 • Na liście VAH i IHO
 • Bez aldehydów
 • Bez QAV
 • Szerokie spektrum działania
 • Testowane zgodnie z DIN: EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476
Inne przydatne informacje
 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Umweltinformationen
 • Stowarzyszenie Higieny Stosowanej (Verbund für Angewandte Hygiene e. V. – VAH)
 • Dalsze praktyczne wskazówki można znaleźć w portalu serwisowym.
Dozowanie
 • Ręczne czyszczenie i dezynfekcja nawierzchni: 500 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Ręczne czyszczenie i dezynfekcja nawierzchni: 100 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Mycie i dezynfekcja podłóg metodą mycia na mokro: 500 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Mycie i dezynfekcja podłóg metodą mycia na mokro: 100 mililitrów / 10 litr Wasser

Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Einstufung gemäß CLP
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend

 • Umweltgefährlich

  GHS09 Umweltgefährlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.