Budenat® Intense D 443

Dezynfekcja
Budenat® Intense
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 10

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
 • W kuchni
 • Do podłóg

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysoce wydajny środek czyszczący do dezynfekcji
  Domy opieki i domy seniora; szkoły; przedszkola; szpitale; kuchnie i pomieszczenia przechowywania żywności itp.; wodoodporne powierzchnie i posadzki podłogowe, we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitarnych i pływalni. Dezynfekujące czyszczenie powierzchni takich jak stoły, płyty robocze, ściany itd. – również w kontakcie z żywnością, w pomieszczeniach użyteczności publicznej i placówkach służby zdrowia. Produkt o działaniu drożdżakobójczym, baketriobójczym i ograniczonym działaniu wirusobójczym na BVDV oraz Vaccinia, a także patogeny TBC w czystych warunkach
Zalety produktu
 • Czyszczenie i dezynfekcja w jednym
 • Niewielkie dozowanie
 • Krótkie czasy działania
 • Również w przypadku dużego obciążenia biologicznego
 • Na liście VAH i IHO
 • Bez zawartości aldehydu, bez zawartości QAV
 • Szerokie spektrum działania
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Codzienna dezynfekcja bakterio- i drożdżakobójcza (VAH): 5,0% - 5 min TBC: 1,0% - 60 min (po wstępnym czyszczeniu powierzchni) ograniczona aktywność wirusobójcza: 2,0% - 15 min
 • Codzienna dezynfekcja bakterio- i drożdżakobójcza (VAH): 5,0% - 5 min TBC: 1,0% - 60 min (po wstępnym czyszczeniu powierzchni) ograniczona aktywność wirusobójcza: 2,0% - 15 min
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend

 • Umweltgefährlich

  GHS09 Umweltgefährlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.