Budenat® Protect Hand D 807

Dezynfekcja
Budenat® Protect Hand
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 8

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do rąk

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Obecnie niedostępny! Gotowy do użycia preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk
  Środek do higienicznej dezynfekcji rąk
Zalety produktu
 • Bezzapachowy, zalecany dla alergików i osób z wrażliwą skórą
 • Bardzo dobrze tolerowany przez skórę ze względu na brak kumulujących się substancji biologicznie aktywnych o działaniu długotrwałym
 • Ujęty na liście VAH
 • Środek alkoholowy do dezynfekcji
Inne przydatne informacje
Pojemność
 • 1 l Butelka do dozownika typu Euro
 • 150 ml butelka
 • 500 ml Butelka do dozownika typu Euro
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H226: Łatwopalna ciecz i pary.
 • H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Chcesz otrzymać więcej informacji?

To również mogłoby Cię zainteresować