Budenat® Protect Hand D 807

Dezynfekcja
Budenat® Protect Hand
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
Inne zastosowania
 • Do rąk

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk
  Do higienicznej dezynfekcji rąk we wszystkich obszarach, takich jak obiekty użyteczności publicznej, przemysł spożywczy i przetwórstwa spożywczego, a także w kuchni, służbie zdrowia itp.
Zalety produktu
 • Środek alkoholowy do dezynfekcji
 • Bezzapachowy, polecany dermatologicznie dla alergików i wrażliwych typów skóry
 • Bardzo łagodny dla skóry, ponieważ nie zawiera kumulujących się długotrwałych składników aktywnych
 • Na liście VAH
Inne przydatne informacje
Pojemność
 • 1 l Butelka do dozownika typu Euro
 • 500 ml Butelka do dozownika typu Euro
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102: Chronić przed dziećmi.
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

To również mogłoby Cię zainteresować