Indumaster® Universal IR 55

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Indumaster® Universal
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 10

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Ekologiczny środek czyszczący do zastosowań przemysłowych
  Pomieszczenia przechowywania żywności i pomieszczenia przemysłowe; odporne na działanie wody materiały, powierzchnie, podłogi i maszyny produkcyjne
Zalety produktu
 • Certyfikat ekologiczny
 • Bardzo duża zdolność rozpuszczania brudu, tłuszczu i oleju
 • Delikatny dla materiałów
 • Przyjemny zapach
 • Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów zgodnie z normą ÖNORM B5105
 • Spełnia wymagania przemysłu motoryzacyjnego
 • Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących, maszynach jednotarczowych i myjkach wysokociśnieniowych
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 100 - 1000 ml / 10 l wody
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
 • 20 - 200 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chcesz otrzymać więcej informacji?