Buz® Calc Ex G 437

Kuchnia/Higiena żywności
Buz® Calc Ex
Aplikacja
 • w kuchni/higiena żywności
 • pH 0.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Uniwersalny odkamieniacz
  Do użytku w obszarze przetwórstwa spożywczego, takim jak piekarnie, masarnie i kuchnie przemysłowe w gastronomii i hotelach itp.; do szybkiego odkamieniania wszystkich materiałów i powierzchni kwasoodpornych, takich jak stal nierdzewna, chrom, porcelana, płytki ceramiczne i szkło; do usuwania osadów wapiennych ze wszystkich popularnych urządzeń kuchennych, takich jak ekspresy do kawy, czajniki, podgrzewacze wody, urządzenia o gotowania jajek, garnki itp.; nadaje się również do odwapniania w basenach i pomieszczeniach sanitarnych
Informacje o produkcie
 • Skoncentrowany środek do usuwania kamienia o spontanicznym i silnym działaniu
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Skutecznie i dokładnie usuwa uporczywe osady wapienne, pozostałości betonu, cementu, rdzę i zanieczyszczenia
 • Regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się kamienia
 • Bez perfum i barwników
 • Wolny od lotnych kwasów, takich jak kwas octowy
 • Działa bez dodatkowej mechaniki
 • Spełnia wymagania koncepcji HACCP
Obszar pobierania
 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Umweltinformationen
 • Dalsze praktyczne wskazówki można znaleźć w portalu serwisowym.
Dozowanie
 • Ręczne czyszczenie nawierzchni: 50 - 100 mililitrów / 10 litr Woda

 • Zastosowanie do odwapnienia urządzenia: 50 - 100 mililitrów / 1 litr Woda

Jednostki sprzedaży
 • 1 l butelka
Klasyfikacja według CLP
Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.