Buz® Calc Ex
Kuchnia/Higiena żywności

Buz® Calc Ex

G 437
Wysoce skuteczny uniwersalny odkamieniacz

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia mineralne (kamień wapienny, pozostałości cementu, kamień moczowy itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Chrom
 • Płytki ceramiczne
 • Stal nierdzewna
 • Tworzywa sztuczne
 • Piekarniki, grille i piece konwekcyjne
 • Płytki z kamionki szlachetnej
 • Płytki bezpieczeństwa
 • Porcelana sanitarna

Informacje o produkcie

 • Skoncentrowany środek do usuwania kamienia o spontanicznym i silnym działaniu
 • Uniwersalne zastosowanie do maszyn, urządzeń i powierzchni kuchennych
 • Skutecznie i dokładnie usuwa uporczywe osady wapienne, pozostałości betonu, cementu, rdzę i zanieczyszczenia
 • Regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się kamienia
 • Bez perfum i barwników
 • Wolny od lotnych kwasów, takich jak kwas octowy
 • Działa bez dodatkowej mechaniki
 • Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Zakres zastosowania

 • do użytku w obszarze przetwórstwa spożywczego, takim jak piekarnie, masarnie i kuchnie przemysłowe w gastronomii i hotelach itp.
 • do szybkiego odkamieniania wszystkich materiałów i powierzchni kwasoodpornych, takich jak stal nierdzewna, chrom, porcelana, płytki ceramiczne i szkło
 • do usuwania osadów wapiennych ze wszystkich popularnych urządzeń kuchennych, takich jak ekspresy do kawy, czajniki, podgrzewacze wody, urządzenia o gotowania jajek, garnki itp.
 • nadaje się również do odwapniania w basenach i pomieszczeniach sanitarnych

Zastosowanie i dozowanie

 • W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
 • 50 - 100 mililitrów / 10 litr Woda

 • 50 - 100 mililitrów / 1 litr Woda

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Nie nadaje się do aluminium, marmuru, emalii i powierzchni wrażliwych na kwasy lub nienaruszonych.
 • Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta urządzenia.
 • Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

100 %

Zawartość fosforu

0 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

nie zawierają surowców na bazie oleju palmowego

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G437-0001RA: 12 x 1 l butelka

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku