Buz® Fresh Magic G 567

Specjalne
Buz® Fresh Magic
Aplikacja
 • Specjalne
 • pH 7.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Zapach
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia spray do pomieszczeń z aktywnym blokerem zapachów
  Sanitariaty i toalety, pomieszczenia dla palących, przebieralnie, pomieszczenia sportowe i wellness, szpitale, domy seniora, gastronomia
Zalety produktu
 • Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze na długi czas
 • Świeży zapach z aktywnym neutralizatorem
 • Nie pozostawia plam
 • Przyjazny dla środowiska rozpylacz bez gazu wytłaczającego
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 10 l kanister
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera linalol, linalylacetate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?