Buz® Air Ambra G 564

Specjalne
Buz® Air Ambra
Aplikacja
 • Specjalne
 • pH 8.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Zapach
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia środek w sprayu z aktywną blokadą zapachów
  Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i biznesowych, obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale czy domy spokojnej starości, a także w branży gastronomicznej, sanitariatach i toaletach, salonach i szatniach, strefach sportu i relaksu itp.; do szybkiego i długotrwałego usuwania zapachów i poprawy powietrza
Zalety produktu
 • Wydziela długotrwały zmysłowy zapach
 • Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy za pomocą aktywnych blokerów zapachów
 • Nie pozostawia plam
 • Przyjazny dla środowiska rozpylacz bez gazu nośnego
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 10 l kanister
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera Ethyllinalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes, Limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?