Air Provence G 565T

Specjalne
Air Provence
Aplikacja
 • Specjalne
 • pH 8

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Zapach
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Gotowy do użycia aerozol do pomieszczeń z aktywnym blokerem zapachów
  Do stosowania w całym obszarze sanitarnym i wilgotnym, toaletach, obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale czy domy spokojnej starości, a także w branży gastronomicznej, salonach i szatniach, strefach sportu i relaksu itp.; do szybkiego i długotrwałego usuwania zapachów i poprawy powietrza
Zalety produktu
 • Aromatyczny zapach świeżo zebranej lawendy
 • Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy za pomocą aktywnych blokerów zapachów
 • Nie pozostawia plam
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera Cineol, Tetrahydrolinalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?