Planta® Aloe P 314

Przemysł spożywczy
Czyszczenie bieżące
Planta® Aloe
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 7

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Edycje
Planta
Ekologiczny neutralny środek do ręcznego mycia naczyń
  Powierzchnie i materiały odporne na działanie wody, np. naczynia, szklanki, sztućce; idealny do stosowania w sektorze spożywczym
Zalety produktu
 • Szczególnie duża zdolność rozpuszczania tłuszczów
 • Nadaje się do ręcznego mycia naczyń
 • Dobrze się pieni
 • Wysycha szybko, nie pozostawiając smug, bez suszenia
 • Nie zawiera substancji zapachowych
 • Certyfikat ekologiczny
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 10 - 20 ml / 10 l wody
 • 10 - 20 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.