Buz® Window King P 913

Nawierzchnie
Buz® Window King
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 6.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Szkło
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Ekologiczny koncentrat do czyszczenia szyb i ram okiennych
  Do czyszczenia wielkopowierzchniowych przeszkleń zewnętrznych, okien, ram, powierzchni Resopal, osłon szklanych modułów PV
Informacje o produkcie
 • Certyfikat ekologiczny
 • Lepkość zapewnia dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
 • Równomierna, stabilna mikropianka
 • Doskonały poślizg ściągacza
 • Usuwa uporczywy i zaschnięty brud po owadach
 • Schnie szybko, bez smug i nie pozostawia śladów
Obszar pobierania
 • Instrukcje postępowania
 • EU Ecolabel
 • Austriacki znak ekologiczny
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Umweltinformationen
 • Dalsze praktyczne wskazówki można znaleźć w portalu serwisowym.
Jednostki sprzedaży
 • 1 l butelka
Klasyfikacja według CLP
Oznaczenie niebezpieczeństwa

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


Informacje o zagrożeniu
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.