Bucasan® Pine G 453

Sanitariaty
Czyszczenie bieżące
Bucasan® Pine
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 6.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Łagodny sanitarny zapachowy środek czyszczący
  Do higienicznego czyszczenia i poprawy jakości powietrza w całej strefie sanitarnej i mokrej; może być stosowany na płytkach, umywalkach, WC, porcelanie sanitarnej, szkle, chromie lub stali nierdzewnej oraz na materiałach wrażliwych na działanie kwasów, takich jak emalia, aluminium, tworzywa sztuczne i powierzchnie z kamienia naturalnego, np. marmur, wapień muszlowy itp.
Zalety produktu
 • Długo utrzymujący się świeży zapach
 • Łagodny dla materiałów z dobrą skutecznością czyszczenia
 • Wysycha bez smug bez konieczności późniejszego suszenia
 • Szybko i skutecznie usuwa tłuszcz ze skóry oraz resztki mydła
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
 • 50 ml / 600 ml wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?