Buz® Laundry Chlorin L 833

Środki pralnicze
Buz® Laundry Chlorin Powiększenie
Aplikacja
 • Do prania
 • pH 11

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do dezynfekcji
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Płynny wybielacz aktywny na bazie chloru
  Do zastosowań przemysłowych; nadaje się do odbarwiania i wybielania tkanin odpornych na chlor, np. obrusów, kombinezonów roboczych, tekstyliów kuchennych itp.
Zalety produktu
 • Doskonały efekt wybielania dla jasnego i białego prania
 • Nie nadaje się do wełny, jedwabiu i poliamidu
 • Skuteczne usuwanie upartych zżółknięć, przebarwień i plam pleśniowych
 • Można optymalnie łączyć z produktami BUZ® LAUNDRY
Inne przydatne informacje
Dozowanie
Pojemność
 • 20 kg kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend

 • Umweltgefährlich

  GHS09 Umweltgefährlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Chcesz otrzymać więcej informacji?