Buz® Laundry Soft L 830

Środki pralnicze
Buz® Laundry Soft
Aplikacja
 • Do prania
 • pH 3.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Zmiękczający płyn do płukania
  Do przemysłowego zastosowania; do płukania wszystkich rodzajów tkanin oprócz tej, z której wykonana jest odzież funkcyjna, i mikrofazy
Zalety produktu
 • Ekonomiczny dzięki optymalnym właściwościom zapewniającym podatność tkanin na prasowanie i maglowanie
 • Działanie antystatyczne na włóknach syntetycznych
 • Sprawia, że tkanina jest przyjemniejsza w dotyku
 • Pozostawia pranie miękkim i pachnącym
Inne przydatne informacje
Dozowanie
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?