Buz® Laundry Strong L 831

Środki pralnicze
Buz® Laundry Strong
Aplikacja
 • Do prania
 • pH 14

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Płynny wzmacniacz siły piorącej
  Do przemysłowego zastosowania; nadaje się do tkanin, taki jak bawełna, mikrofaza, wiskoza, poliester, poliamid i polipropylen
Zalety produktu
 • Zwiększa efektywność prania i wydajność tradycyjnych środków piorących poprzez utrzymywanie odpowiedniej twardości wody i efektywną ochronę przed szarzeniem
 • Zoptymalizowana zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń dzięki specjalnie dobranym czynnikom kompleksującym
 • Wyraźne zniwelowanie poziomu ponownego osadzania się rozpuszczonych brudu we włókach
 • Wzmocnienie zdolności odtransportowywania brudu
Inne przydatne informacje
Dozowanie
Pojemność
 • 2 l butelka
 • 20 l kanister
 • 200 l Beczka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.