Buz® Laundry Bright L 832

Środki pralnicze
Buz® Laundry Bright
Aplikacja
 • Do prania
 • pH 2

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do dezynfekcji
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Płyn wybielający i dezynfekujący
  Do przemysłowego zastosowania; odpowiedni do chemotermicznej dezynfekcji podczas prania białych, podlegających wybielaniu i kolorowych tkanin odpornych na działanie zasad (temperatura prania 60°C); nieodpowiedni dla wełny i poliamidu; nie nadaje się do prania silnie zabrudzonego krwią
Zalety produktu
 • Doskonałe wybielanie zapewniające lśniąco czyste pranie
 • Szerokie spektrum działania antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego już w temperaturze prania 60°C
 • Proces prania wpisany na listę Instytutu Roberta Kocha (RKI) w połączeniu z Buz® Laundry Compact L 810 (obszar działalności: AB)
 • Proces prania wymieniony na liście Związku Higieny Stosowanej (VAH) w połączeniu z Buz® Laundry Compact L 810 i Buz® Laundry Color + L 821
 • Delikatne dla tkanin wybielanie na bazie tlenu
Inne przydatne informacje
Dozowanie
Pojemność
 • 20 kg kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich

 • Umweltgefährlich

  GHS09 Umweltgefährlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H242: Ogrzanie może spowodować pożar.
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P403: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
 • P411: Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 °C.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Chcesz otrzymać więcej informacji?