Buz® Laundry Enz 3 L 820

Środki pralnicze
Buz® Laundry Enz 3
Aplikacja
 • Do prania
 • pH 8

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Enzymatyczny wysoce skoncentrowany płynny środek piorący
  Do przemysłowego zastosowania; odpowiedni dla wszystkich rodzajów tkanin oprócz wełny i jedwabiu
Zalety produktu
 • Specjalna kombinacja enzymów
 • Efektywny system środków powierzchniowo czynnych, specjalne czynniki kompleksujące i wybielacze optyczne zapewniają najlepsze usuwanie brudu przy niskich temperaturach
 • Specjalna mieszanka enzymów usuwających takie zabrudzenia, jak białko, skrobia lub tłuszcz
 • Optymalne działanie dzięki specjalnie dobranym czynnikom kompleksującym
 • Optyczne wybielacze gwarantujące perfekcyjną biel
 • Zdolność odtransportowywania brudu – rozpuszczony brud pozostaje w roztworze i nie wnika ponownie we włókna tkaniny
 • Ochrona przed szarzeniem
 • Delikatne działanie na czyszczoną tkaninę
Inne przydatne informacje
Dozowanie
Pojemność
 • 2 l butelka
 • 10 l kanister
 • 20 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • EUH208: Zawiera Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?