Indumaster® Strong IR 45

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Indumaster® Strong
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 13.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysokoalkaliczny wysokowydajny środek czyszczący do zastosowań przemysłowych
  Do użytku w przemyśle i warsztatach; do wszystkich podłóg i powierzchni odpornych na działanie zasad; naprawa szkód pożarowych
Zalety produktu
 • Wysokowydajny środek do czyszczenia przemysłowego
 • Doskonała zdolność rozpuszczania brudu
 • Rozpuszcza najbardziej uporczywe zabrudzenia takie jak np. silne zanieczyszczenie sadzą, olejami i smarami, grafit i ślady gumy
 • Wysoka dyspresyjność
 • Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Zastosowanie z odkurzaczem przemysłowym do mycia na mokro: 100 - 500 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Zastosowanie z urządzeniami do czyszczenia pod wysokim lub niskim ciśnieniem: 1:5 - 1:10 z wodą

 • Czyszczenie podłóg metodą mycia na mokro: 100 - 2000 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Ręczne czyszczenie nawierzchni: 100 - 2000 mililitrów / 10 litr Wasser

 • Intensywne czyszczenie maszyną jedno- lub wielotarczową: 1000 mililitrów / 10 litr Wasser

Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
 • 200 l Beczka
 • 950 l kontenerach IBC
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.