Indumaster® IR 55 P 950

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Indumaster® IR 55
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 10.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Ekologiczny środek czyszczący do zastosowań przemysłowych
  Sektor spożywczy i przemysłowy; wodoodporne materiały, powierzchnie, podłogi i maszyny produkcyjne
Zalety produktu
 • Certyfikat ekologiczny
 • Bardzo dobra zdolność rozpuszczania brudu, tłuszczu i oleju
 • Delikatny dla materiałów
 • Szybkie odłączanie zgodnie z ÖNORM B 5105
 • Spełnia wymagania branży motoryzacyjnej
 • Odpowiedni do stosowania w automatach myjących, maszynach jednotarczowych i myjkach wysokociśnieniowych
Inne przydatne informacje
Pojemność
 • 10 l kanister
 • 200 l Beczka
 • 750 l kontenerach IBC
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.