Indumaster® Step IR 16

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Indumaster® Step
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 8.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Neutralny i delikatny środek czyszczący do zastosowań przemysłowych
  Do zastosowania w warsztatach i obszarach przemysłowych; wszystkie odporne na działanie wody powierzchnie i posadzki podłogowe; powierzchnie aluminiowe; nadaje się również do szkła akrylowego; możliwość zastosowania do maszynowego czyszczenia schodów ruchomych i ruchomej pochylni; odpowiedni do czyszczenia elewacji z metalowymi fasadami pokrytymi organicznie o jednolitym kolorze, metalowymi fasadami pokrytymi metalicznym efektem, metalowymi fasadami ze stali nierdzewnej i fasadami z tworzyw sztucznych
Zalety produktu
 • Szybko działający, silny środek myjący do ręcznego i maszynowego czyszczenia
 • Duża zdolność rozpuszczania brudu
 • Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia
 • Bardzo duża zdolność nawilżania
 • Delikatny dla materiałów
 • Gwarancja jakości czyszczenia elewacji zgodnie z normą RAL-GZ 632
 • Bardzo dobra przyczepność zmniejszająca spływanie i skapywanie roztworu czyszczącego
 • Opracowany z myślą o maszynach do czyszczenia ruchomych schodów
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 ml / 600 ml wody
 • 50 - 200 ml / 10 l wody
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chcesz otrzymać więcej informacji?