Clean Up G 555

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Clean Up
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 11

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Odplamiacz, środek gotowy do użycia
  Powierzchnie i materiały odporne na działanie rozpuszczalników np. biurka, klawiatury, telefony; usuwa zanieczyszczenia po ołówkach, nierozcieńczalnych w wodzie flamastrach, długopisach, atramencie i pieczątkach
Zalety produktu
 • Intensywne działanie myjące
 • Wydajny
 • Możliwość czyszczenia punktowego
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • EUH208: Zawiera Limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H226: Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?