Preparat do dezynfekcji powierzchni SE 112 D 112

Dezynfekcja
Preparat do dezynfekcji powierzchni SE 112
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
 • pH 8

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Do powierzchni

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Szybka dezynfekcja, środek gotowy do użycia
  Branża spożywcza, kuchnie, służba zdrowia etc.; do dezynfekcji wszystkich powierzchni i materiałów zmywalnych; tylko małe obszary
Zalety produktu
 • Bez zapachu
 • Bakteriobój bez zapachu
 • Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy (TBC) i natychmiastowe ograniczone działanie wirusobójcze (przeciwko wszystkim wirusom otoczkowym, takim jak wirusy grypy, koronawirusy)
 • Ujęty na liście VAH
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Bez rozcieńczania - 30 sek.
 • Bez rozcieńczania - 30 sek.
Pojemność
 • 600 ml butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H226: Łatwopalna ciecz i pary.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.