Preparat do dezynfekcji dłoni SE 110 D 110

Dezynfekcja
Preparat do dezynfekcji dłoni SE 110
Aplikacja
 • Do dezynfekcji
Inne zastosowania
 • Do rąk

Wskazówka: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dezynfekcja rąk, środek gotowy do użycia
Zalety produktu
 • Bezzapachowy, przyjazny dla skóry i nawilżający
 • Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze (TBC) i ograniczone natychmiastowe działanie wirusobójcze (przeciwko wszystkim wirusom otoczkowym, takim jak wirusy grypy, koronawirusy)
 • Na liście VAH
 • Testowane zgodnie z europejskimi normami EN 1500
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • Dezynfekcja rąk: bez rozcieńczania

Pojemność
 • 1 l Butelka do dozownika typu Euro
 • 500 ml Butelka do dozownika typu Euro
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P280: Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.