Buz® Laundry Compact L 810

Środki pralnicze
Buz® Laundry Compact
Aplikacja
 • Do prania
 • pH 14

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Płynny superkoncentrat do prania
  Do przemysłowego zastosowania; nadaje się do tkanin, taki jak bawełna, mikrofaza, wiskoza, poliester, poliamid i polipropylen
Zalety produktu
 • Wydajny i skuteczny system tenzydowy do najlepszego usuwania zanieczyszczeń
 • Optymalne zdolności wiązania wapnia przez specjalne czynniki kompleksujące
 • Perfekcyjna biel dzięki wybielaczom optycznym
 • Wysoka zdolność wiązania brudu – dzięki temu włókna nie wchłaniają rozpuszczonego brudu
 • Ochrona przed szarzeniem
 • Usuwa uporczywe zabrudzenia, np. brud uliczny, sadzę, tłuszcze i oleje, mocz itp
Inne przydatne informacje
Pojemność
 • 2 l butelka
 • 10 l kanister
 • 20 l kanister
 • 200 l Beczka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?