Buz® Laundry Color+ L 821

Środki pralnicze
Buz® Laundry Color+
Aplikacja
 • Do prania
 • pH 8

  Wartość pH
Inne zastosowania
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Płynny detergent do delikatnego i kolorowego prania
  Nadaje się do wszystkich rodzajów tkanin, bielizny funkcyjnej oraz wełny i jedwabiu
Zalety produktu
 • Delikatne czyszczenie i pielęgnacja dzięki łagodnej wartości pH
 • Pozostawia przyjemną, długotrwałą świeżość
 • Optymalna ochrona włókien i kolorów dla zachowania dobrej jakości tkanin przez długi czas
 • Silna moc prania w celu skutecznego usuwania plam w temperaturach już od 20°C
 • W przygotowaniu certyfikacja zgodnie z listą środków dezynfekujących VAH
Inne przydatne informacje
Dozowanie
Pojemność
 • 2 l butelka
 • 20 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chcesz otrzymać więcej informacji?