Bucal G 468

Sanitariaty
Czyszczenie bieżące
Bucal
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 7

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do codziennego mycia sanitariatów, nie zawiera kwasów
  Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych; materiały wrażliwe na działanie kwasów, np. emalia, aluminium, mosiądz, marmur, wapień muszlowy; wodoodporne powierzchnie i podłogi; do zastosowania z wodą miękką; toalety bezwodne; nadaje się do szkła akrylowego (PMMA)
Zalety produktu
 • Świeży zapach z aktywnym blokerem
 • Delikatny dla materiałów z zachowaniem dobrej wydajności czyszczenia
 • Schnie bezsmugowo bez dodatkowego suszenia dzięki efektowi sperlania
 • Regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się kamienia
 • Szybko i skutecznie usuwa tłuszcz skórny, resztki mydła i mydło wapniowe
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 ml / 500 ml wody
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
 • Bez rozcieńczania
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?