Bucasan® Hit P 921

Sanitariaty
Bucasan® Hit
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 1.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Ekologiczny środek do codziennego mycia sanitariatów na bazie kwasu cytrynowego
  Dla całego pomieszczenia mokrego i sanitarnego; wszystkie materiały kwasoodporne np. powierzchnie z porcelany sanitarnej, chromu i stali nierdzewnej, płytki ścienne i podłogowe, umywalki i toalety
Informacje o produkcie
 • Certyfikat ekologiczny
 • Silne działanie myjące
 • Bez problemów usuwa osad wapienny, kamień urynowy, nieczystości oraz resztki mydła
 • Połysk bez smug bez późniejszego wysychania dzięki efektowi sperlania
 • Regularne stosowanie zapobiega gromadzeniu się kamienia
 • Bez narażania na chrom i stal nierdzewną
 • Przyjemny zapach
 • Wymienione na liście RK
Obszar pobierania
 • Instrukcje postępowania
 • EU Ecolabel
 • Austriacki znak ekologiczny
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Umweltinformationen
 • Dalsze praktyczne wskazówki można znaleźć w portalu serwisowym.
Jednostki sprzedaży
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Klasyfikacja według CLP
Oznaczenie niebezpieczeństwa

Uwaga

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.