Bucazid® S
Sanitariaty

Bucazid® S

G 467
Środek do codziennego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego, z blokerem nieprzyjemnych zapachów

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia mineralne (kamień wapienny, pozostałości cementu, kamień moczowy itp.)
 • Brzydkie zapachy

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Płytki bezpieczeństwa
 • Porcelana sanitarna
 • Chrom
 • Płytki z kamionki szlachetnej
 • Płytki ceramiczne
 • Stal nierdzewna
 • Klinkier i terakota

Informacje o produkcie

 • Łatwo rozpuszcza kamień, brud i pozostałości mydła
 • Silne działanie myjące
 • Dezodoryzujący świeży zapach z aktywnym blokerem zapachów
 • Schnie szybko i bez smug
 • Wymienione na liście RK
 • Do zastosowania z maszyną jednotarczową

Zakres zastosowania

 • dla całego pomieszczenia mokrego i sanitarnego
 • na wszystkich kwasoodpornych materiałach i powierzchniach

Zastosowanie i dozowanie

 • W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
 • Powierzchnie należy koniecznie wstępnie zwilżyć i spłukać czystą wodą!
 • bez rozcieńczania

 • 20 - 50 mililitrów / 10 litr Woda

 • 20 - 50 mililitrów / 10 litr Woda

 • 50 mililitrów / 600 mililitrów Woda

 • 200 - 1000 mililitrów / 10 litr Woda

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Nie należy stosować na wapiennym kamieniu naturalnym, aluminium, powierzchniach malowanych i szkle akrylowym.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

99.2 %

Zawartość fosforu

0 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

100 %

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • G467-0001RA: 12 x 1 l butelka
 • G467-0010RA: 1 x 10 l kanister
 • G467-0200RA: 1 x 200 l Beczka

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku