Corridor® Daily S 780

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Corridor® Daily
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 8.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie z blokerem zapachów
  Szczególnie nadaje się do posadzek podłogowych w halach sportowych, gimnastycznych lub różnego przeznaczenia; do wodoodpornych wykładzin podłogowych, np. z PCW, kauczuku, linoleum, lakierowanego parkietu i korka, betonu i kamienia naturalnego
Zalety produktu
 • Na bazie wodorozcieńczalnych polimerów
 • Jednocześnie czyści i pielęgnuje
 • Bardzo dobre właściwości zwilżające
 • Zastosowanie w maszynach jednotarczowych i maszynach szybkoobrotowych
 • Nie tworzy warstwy
 • Działanie antypoślizgowe
 • Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
 • Świeży zapach z aktywnym blokerem
 • Samonabłyszczający
 • Chroni przed powstawaniem śladów po butach i zabezpiecza przed zabrudzeniem
 • Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 500 ml / 10 l wody
 • 300 ml / 10 l wody
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
 • 1:3 z wodą
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
 • 200 l Beczka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chcesz otrzymać więcej informacji?